메뉴 검색창 열기

Hallyu visa dành cho những người sáng tạo nội dung tài năng đến Hàn Quốc

URL복사

Hàn Quốc lên kế hoạch bổ sung thêm một loại visa mới để thu hút các nhà sáng tạo nội dung tài năng trên toàn thế giới có cơ hội đến Hàn Quốc khám phá, làm việc và tuyên truyền những hình ảnh, văn hoá của Hàn Quốc trên các trang mạng xã hội. Loại visa mới này nhằm hỗ trợ những người nước ngoài có đam mê, nhiệt huyết tìm hiểu về văn hoá và ngành giải trí của Hàn Quốc.

 

 

Những người muốn sống ở Hàn trên 90 ngày và có những kinh nghiệm liên quan đến ngành giáo dục giải trí có thể đăng kí loại visa này. Những thông tin cụ thể hơn về loại visa này sẽ được quyết định và công bố vào nửa đầu năm nay. Những điều kiện liên quan đến thời gian sinh sống, độ tuổi và những kinh nghiệm liên quan sẽ được đề cập cụ thể.

 

Đây là một cơ hội tốt dành cho người nước ngoài muốn khám phá về Hàn Quốc cũng như phát triển sự nghiệp liên quan đến ngành gải trí và sáng tạo nội dung. Những nhà sáng tạo nội dung người nước ngoài đều đang rất háo hức chờ đợi loại visa này, 

 

[ Daily SNS Global Reporter My ]

연합프로모션 [모이자고] 플랫폼 게시판

長期滞在外国人も「海外入国者陰性確認書」提出免除
先月7日から韓国人である外国人入国者に対する陰性確認書の提出が免除されるが、11日からは長期滞在外国人も陰性確認書の提出義務が免除される。 中央防疫対策本部は4日、感染が確認された後、隔離期間が過ぎた韓国人に適用中の「海外入国者陰性確認書提出」の例外を、今月11日以降に国内で確認された履歴のある長期滞在外国人に拡大すると発表した。 海外確定履歴も認める韓国人とは異なり、外国人は「国内確定履歴」のみ認めている。 これは航空会社など現場で書類を確認できるかどうかと、海外流入遮断効果などを総合的に検討した結果だ。 これによって、長期滞在外国人は出発日から10日前、40日以内に感染が確認された場合、国内で発給した隔離通知書と外国人登録証を提出すれば、陰性確認書を別途提出しなくても済む。 提出書類は国内で発給した外国人登録証または永住証、国内居所申告証の確定日が確認できる隔離通知書(通知書内の確定日は出発日基準で10日前40日以内)の二つを全部用意しなければならない。 先月7日からは、国内外ですでに隔離が解除された韓国人のうち、出発日から10日前、40日以内に感染が確認された隔離解除者に対する陰性確認書の提出義務が解除された。 内国人は自国民保護のため、海外での確診履歴も認めている。 [ SNS일보 Global satsuki 기자 ]

김여정 "南향해 총포탄 한발도 안쏠것…같은민족 무력상대아냐"
북한 김여정 노동당 중앙위원회 부부장이 5일 이틀 만에 또다시 담화를 내 서욱 국방부 장관의 '사전 발사원점 정밀타격' 발언을 재차 비난하면서도 "남조선을 겨냥해 총포탄 한 발도 쏘지 않을 것"이라고 밝혔다. 김 부부장은 이날 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 "우리는 남조선을 무력의 상대로 보지 않는다"면서 이같이 말했다. 그는 "이것은 순수 핵보유국과의 군사력 대비로 보는 견해가 아니라, 서로 싸우지 말아야 할 같은 민족이기 때문"이라며 "우리는 전쟁을 반대한다"고 강조했다. 서 장관의 지난 1일 '사전 발사원점 정밀타격' 발언에 대해선 여전히 북한을 향한 '선제타격'이라고 규정하며 비난했지만 담화 수위는 다소 낮아졌다. 그는 "쌍방의 군대가 서로 싸우면 전쟁이나 전투에서 누가 이기고 지는것을 떠나 우리 민족전체가 반세기전처럼,아니 그보다 더 깊은 상처를 입게 된다"며 "우리는 명백히 그런 전쟁을 반대한다"고 강조했다. 김 부부장은 "우리는 이미 남조선이 우리의 주적이 아님을 명백히 밝혔다"면서 "다시 말해 남조선군이 우리 국가를 반대하는 그 어떤 군사행동을 취하지 않는다면 우리의 공격대상이 되지 않는다"고 주장했다. 그러나 "남조선이 어떤 이유에서든,
済州島、外国人観光客の無事証入国再開を要請
済州(チェジュ)国際空港国際線の段階的運航再開などによって、済州道がビザ無し入国制度の再開を政府に公式要請した。 済州道は6日、「ワクチン接種完了海外入国者隔離免除方針施行」を受け、文化体育観光部と国土交通部、法務部を訪問し、「中央事故収拾本部海外流入状況評価会議」に済州無査証一時停止解約案件の上程を建議したと発表した。 済州無査証入国制度は、外国人観光客誘致のため02年から施行され、大きな効果を上げたが、コロナ19の流入を防ぐため、2020年2月4日に暫定的に中断され、現在まで2年以上続いている。 済州島の分析結果、昨年の外国人観光客BCカード利用金額はで、コロナ19以前の2019年の과と比べて93.4%も減少した。 済州を訪れる外国人観光客がほとんどいないため、道内の外国人専用カジノや免税店、関連業者が経営に困っている。 済州商工会議所と済州島観光協会もこれに先立ち、今年2月28日、無事証制度の再開を政界に要請している。 道はまた、この2年間中断された国際航空路線の回復のため、チャーター機の誘致および直行路線の再開に向けた支援策をまとめるなど、外国人観光客の需要回復に備えている。 道は済州観光公社と済州島観光協会、韓国観光公社とともに11ヵ所の海外観光広報事務所を基盤に済州の観光名所や海女など特有の文化を知らせている。 また、済州オルレ道関連体験行事や海外のMZ世代を狙った観光

탁현민 "샤넬의 '金여사 대여 옷' 기증이 왜 시비거리인가"
탁현민 청와대 의전비서관은 6일 문재인 대통령의 부인 김정숙 여사가 입었던 샤넬 옷의 기증 과정을 두고 논란이 벌어진 것에 대해 "그게 왜 시빗거리인가"라며 기증 작업에서 부적절한 일은 없었다고 주장했다. 앞서 온라인 공간에서 김 여사의 '옷값'에 대한 논란이 일자 청와대 측은 "김 여사의 의류비는 사비로 부담했다"면서 "2018년 프랑스 국빈방문 당시 샤넬이 한글을 새겨 대여해 준 의복이 있었으나 이 역시 착용 후 반납했고 샤넬이 이를 국립 한글박물관에 기증해 전시 중"이라고 설명한 바 있다. 그러나 조선일보는 전날 '청와대에 설명과 달리 한글박물관에 전시된 옷은 김 여사가 착용한 옷이 아니며, 나중에 다시 제작한 옷'이라는 취지로 보도했다. 탁 비서관은 이와 관련해 이날 페이스북에 올린 글에서 "여사님이 샤넬에서 옷을 빌려입은 후 반납했고, 이후 샤넬이 (그 옷에 대한) 기증의사를 밝혀 기증했고, 그 기증한 것을 전시 중"이라고 설명했다. 이어 "(김 여사가) 옷을 빌린 사실도, 반납한 사실도 샤넬이 확인해줬고, 우리나라에 기증한 사실도, 이를 전시 중인 사실도 모두 확인됐다"고 강조했다. 탁 비서관은 "조선일보의 편집증적인 주장은 기증자(샤넬)가 옷을
MBN '고딩엄빠' 출연자 가정폭력 논란…제작진 "확인 중"
MBN 예능 프로그램 '고딩엄빠' 출연자가 가정폭력을 행사했다는 의혹이 제기돼 논란을 빚고 있다. 11일 MBN 등에 따르면 '고딩엄빠' 출연자 A씨는 아내 B씨가 아이를 안고 있는 자신에게 물을 뿌린 데 이어 흉기를 들고 협박해 최근 접근금지 명령을 받았다는 내용을 전날 인스타그램에 올렸다. 이와 관련해 '고딩엄빠' 제작진은 "두 사람의 상황을 정확히 파악 중이며 양가 아버님을 통해 아이의 안전을 확인하고 있다"고 밝혔다. 제작진은 "어떠한 상황에서도 폭력은 정당화될 수 없다고 생각하고 있으며 누구의 편에 치우치지 않고 원만한 해결을 돕고자 노력 중"이라고 전했다. 프로그램 측에 따르면 두 사람은 최근 제작진과 함께 정신과 등에서 진료받은 결과 B씨가 산후우울증을 앓고 있으며 A씨도 우울증을 겪고 있다는 진단을 받았다. 제작진은 "두 사람에게 필요한 도움을 주려던 중 일어나선 안 될 일이 급작스레 일어나 매우 안타깝게 생각하고 있다"며 "아이의 안전과 건강에 지속해서 관심을 쏟겠다"고 밝혔다. '고딩엄빠'는 어린 나이에 출산과 육아를 경험하게 된 고등학생들의 일상을 관찰하는 리얼리티 예능으로 A씨 부부는 프로그램에서 출산 과정을 공개한 바 있다. [ SNS